Τρέχουσες Στατιστικές Έρευνες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο το οποίο έχει αποσταλεί στον φορέα σας. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιείται μόνο μετά από πρόσκληση του ΕΚΤ στους αρμόδιους φορείς, ανάλογα με την κατηγορία των στατιστικών στοιχείων Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας και τον χρονοπρογραμματισμό των ερευνών. Εισάγοντας τους κωδικούς που σας έχει αποστείλει το ΕΚΤ, θα οδηγηθείτε στο(α) ερωτηματολόγιο(α) τα οποία καλείσθε να συμπληρώσετε.

Εάν θέλετε να δείτε τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, δείκτες και σχετικές μελέτες καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις στατιστικές που παράγει το ΕΚΤ επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο metrics.ekt.gr.